Wel come to visit our web site ..................................To Know Recent Information Type Annapurna And Send 4455
We are in Deposite servic Page
साधारण बचत Gs
यो बचत शेयर सदस्यले संस्थाको सदस्य बन्दा अनिवार्य रुपमा खोल्नुपर्ने बचत खाता हो । साथै अन्य ब्यहोरा देहाय बमोजिम हुने छ ।
  १) न्युनतम रु १,०००।– एक हजारमा खाता खोल्न सकिनेछ ।                       
  २) मासीक न्युनतम मौज्दातमा ९ प्रतिशत व्याज दिई प्रत्येक ३ महिनामा ब्याज पूजीकृत गरिनेछ ।
  ३) भुक्तानी पूर्जा आदेश (चेक) बिना रकम भुक्तानी गरिनेछैन ।
  ४) यस बचत खातामा जतिपनि रकम झिक्न र राख्न सकिने छ । 
  ५) एक दिनमा एक भन्दा वढी आदेश पूर्जाको भुक्तानी गर्नु परेमा प्रति भुक्तानी थप दस्तुर वुझाउनु पर्नेछ ।
  ६) भुक्तानी पूर्जा आदेश (चेक) हराएमा निवेदन सहित हर्जना दस्तुर तिरी अर्को चेक बुक लिन सकिनेछ । 
  ७) संचालक समितिले व्याजदर तथा अन्य शर्तहरु परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
   
मासिक बचत Rs
यो बचत शेयर सदस्यले संस्थाको सदस्य भएको महीनाबाट मासीक नियमित रुपमा बचत जम्मा गर्नु पर्ने छ । साथै अन्य ब्यहोरा देहाय बमोजिम हुने छ ।
  १) मासीक रु २००।– का दरले प्रत्येक महिनाको मसान्त भित्र नियमित रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ। 
  २) वार्षिक वा सो भन्दा माथि एकमुष्ठ रकम जम्मा गर्न सकिने छ ।
  ३) सो रकमको १० प्रतिशत व्याज प्रदान गरी प्रत्येक ३ महिनामा पूँजीकरण गरिनेछ ।
  ४) साधारण सभाको निर्णयबाट मात्र उक्त बचत रकम फिर्र्ता वा अन्य शिर्षकमा परिवर्तन गरिनेछ ।
  ५) संचालक समितिले व्याजदर तथा अन्य शर्तहरु परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
           
बाल बचत Cs
यो बचत शेयर सदस्यले आफ्ना छोरा,छोरीहरुका लागि खोल्ने खाता हो । साथै अन्य ब्यहोरा देहाय बमोजिम हुने छ ।
  १) न्युनतम रु ५००।– मा खाता खोल्न सकिनेछ ।। 
  २) रु ५०।–भन्दा माथि जतिसुक रकम पनि जम्मा गर्न सकिने छ ।।
  ३) ११ प्रतिशत व्याज दैनिक मौज्दातमा प्रदान गरी प्रत्येक ३ महिनामा पूँजीकरण गरिनेछ ।
  ४) बचत खोलेको २ बर्ष पछि मात्र एक पटकको लागि उक्त रकम फिता गरिनेछ ।
  ५) संचालक समितिले व्याजदर तथा अन्य शर्तहरु परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
महिला बचत Ws
यो बचत महिला शेयर सदस्यले मात्र खोल्न सक्ने खाता हो । साथै अन्य ब्यहोरा देहाय बमोजिम हुने छ
  १) न्युनतम रु १,०००।– जम्मा गरी खाता खोल्न सकिनेछ ।
  २) दैनिक मौज्दातमा ११ प्रतिशत व्याज प्रदान गरी प्रत्येक ३ महिनामा ब्याज पूँजीकरण गरीनेछ ।
  ३) भुक्तानी आदेश पूर्जा (चेक) बिना रकम भुक्तानी गरिनेछैन ।  
  ४) भुक्तानी आदेश पूर्जा हराएमा निवेदन सहित हर्जना दस्तुर तिरी अर्को चेक बुक लिन सकिनेछ ।        
  ५) संचालक समितिले व्याजदर तथा अन्य शर्तहरु परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
  
   
साधारण बिशेष बचत Gss
यो बचत ब्यापारीक शेयर सदस्यहरुलाई लक्षित गरी खालिएको हो । साथै अन्य ब्यहोरा देहाय बमोजिम हुने छ ।
 
  १) न्युनतम रु ५,०००।– जम्मा गरी खाता खोल्न सकिनेछ ।
  २) दैनिक मौज्दातमा १० प्रतिशत व्याज प्रदान गरी प्रत्येक ३ महिनामा ब्याज पूँजीकरण गरीनेछ ।
  ३) भुक्तानी आदेश पूर्जा (चेक) बिना रकम भुक्तानी गरिनेछैन ।  
  ४) भुक्तानी आदेश पूर्जा हराएमा निवेदन सहित हर्जना दस्तुर तिरी अर्को चेक बुक लिन सकिनेछ ।        
  ५) संचालक समितिले व्याजदर तथा अन्य शर्तहरु परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
   
   
आबद्यिक बचत Fixed
यो बचत शेयर सदस्यले ऐच्छिक रुपमा खोलिने खाता हो । साथै अन्य ब्यहोरा देहाय बमोजिम हुने छ ।
  १) न्युनतम रु ५००० मा खाता खोल्न सकिनेछ ।
  २) वार्षीक ११.५ प्रतिशतका दरले मासीक रुपमा साधारण वचत खाता मार्फत व्याज भुक्तानी गरिनेछ ।
  ३) वार्षीक १२ प्रतिशतका दरले बार्षिक रुपमा साधारण वचत खाता मार्फत व्याज भुक्तानी गरिनेछ ।
  ४) यस्तो वचतको छुट्टै मुद्धति रसीद दिईनेछ ।

  ५) उक्त रसीद धितो राखी ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन पाईनेछ । यस्तो कर्जामा थप २ प्रतिशत व्याज लाग्नेछ।
  ६) यस्तो खाता एक वर्षका लागि संचालन गरिने छ । सो नविकरण योग्य हुनेछ ।
  ७) संचालक समितिले व्याजदर तथा अन्य शर्तहरु परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
   
अन्य
Copyright 2012 Annapurna Multiple Co-Operative Society Limited.
Bhaktapur , Nepal.
Counters
Visiters are being Counted.

Developed by UMESH TIMALSINA