Wel come to visit our web site. To Know Recent Information Type Annapurna And Send 4455
We are in Required Document Page
शेयर खरीद गर्दा चाहिने कागजातहरु
    
 	सामान्य अवस्थामा
      १) संस्थाको शेयर खरीद फारम
      २) नगरिकताको प्रतिलिपि–१ र फोटो–१
      ३) पुरा ठेगाना र पत्राचार गर्ने ठेगाना, फोन नं (मोबाईल नं) सहित


  नाबालकको हकमा
      १) संस्थाको शेयर खरीद फारम
      २) जन्म दर्ताको प्रतिलिपि–१ र फोटो–१
      ३) संरक्षकको नगरिकताको प्रतिलिपि–१ र फोटो–१
      ४) संरक्षकको लिखत निवेदन 
      ५) पुरा ठेगाना र पत्राचार गर्ने ठेगाना, फोन नं (मोबाईल नं) सहित


  संस्थाको हकमा
      १) संस्थाको शेयर खरीद फारम
      २) संस्था दर्ता र प्यान दर्ता को प्रतिलिपि 
      ३) संचालक समितिको निर्णय
      ४) संचालकहरुको नगरिकताको प्रतिलिपि र फोटो
      ५) कारोवारका लागि अख्तियार प्राप्त व्यक्ति
      ६)  संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि 
      ७) पुरा ठेगाना र पत्राचार गर्ने ठेगाना, फोन नं (मोबाईल नं) सहित
   
बचत खाता सञ्चालन गर्न चाहिने कागजातहरु
   
	सामान्य अवस्थामा
      १) संस्थाको बचत खाता खोल्ने फारम
      २) नगरिकताको प्रतिलिपि–१ र फोटो–१
      ३) नमुना दस्तखत कार्ड
      ४) पुरा ठेगाना र पत्राचार गर्ने ठेगाना, फोन नं (मोबाईल नं) सहित


	संस्थाको हकमा
      १) संस्थाको बचत खाता खोल्न फारम
      २) संस्था दर्ता र प्यान दर्ता को प्रतिलिपि 
      ४) नमुना दस्तखत कार्ड
      ५) संचालक समितिको निर्णय
      ६) संचालकहरुको नगरिकताको प्रतिलिपि र फोटो
      ७) कारोवारका लागि अख्तियार प्राप्त व्यक्ति
      ८)  संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि 
      ९) पुरा ठेगाना र पत्राचार गर्ने ठेगाना, फोन नं (मोबाईल नं) सहित
   
   
   
ऋण लिनका लागि चाहिने कागजातहरु
  ऋण माग गर्दा चाहिने कागजातहरु
      १) आवेदन फारम
      २) नगरिकताको प्रतिलिपि र फोटो
      ३) जग्गा धनि पूर्जाको सक्कल र फोटोकपी
      ४) मालपोत रसिद
      ५) आयस्रोत प्रमाणित हुने कागजात
      ६) नजिकको हकदारका नगरिकताको प्रमाणपत्र र फोटो 
      ७) तिरो तिरेको रसिद सक्कल र फोटोकपी
      ८) नापी नक्सा र टेस नक्सा 
      ९) चार किल्ला प्रमाणित पत्र सक्कल र फोटोकपी
      १०) धितो दिने जग्गामा घर भए घरको नक्सा पासको इजाजतपत्र ।
  यदि संस्था भएमा
      १) आवेदन फारम
      २) संस्था दर्ता र प्यान दर्ता को प्रतिलिपि 
      ३) संचालक समितिको निर्णय
      ४) संचालकहरुको नगरिकताको प्रतिलिपि र फोटो
      ५) संस्थाको पछिल्लो पटक अडिट भएको कारोवार विवरण
      ६) Recent Balance sheet/ Trial balance/PL Sheet .
      ७) संस्थाको विनियमको प्रतिलिपि 

   
अन्य
Copyright 2012 Annapurna Multiple Co-Operative Society Limited.
Bhaktapur , Nepal.
Counters
Visiters are being Counted.

Developed by UMESH TIMALSINA