Wel come to visit our web site ..................................To Know Recent Information Type Annapurna And Send 4455
We are in Loan servic Page
सुबिधा कर्जाFl
यो कर्जा शेयर सदस्यको सामान्य घर खर्च र घर व्यावहार चलाउन प्रदान गरीन्छ। यो कर्जा सदस्यको वचत र शेयर जमानत मानी विना धितो तल उल्लेख भए अनुसारको रकम प्रदान गरिनेछ ।
  १ यो कर्जा सदस्यले आफ्नो शेयर रकमको ९० प्रतिशत सम्म प्राप्त गर्ने छन् ।
  २ यो कर्जाको अवधि अधिकतम १ बर्षको हुनेछ ।
  ३ यस कर्जा ब्याज भुक्तानी मासिक रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने छ यदि कुनै कारणवश
   भुक्तानी गर्न नसकेमा सस्थामा जानकारी गराई त्रैमासिक गर्न सकिनेछ तर त्रैमासिक 
   ब्याज प्राप्त नभएमा थप शुल्क(हजर्ना) लाग्ने छ ।
  ४ यो कर्जा लिन शेपर सदस्य स्वयम कार्यालयमा उपस्थीत हुनु पर्ने छ ।
  
   
सामुहिक जमानत कर्जा Group
यो कर्जा सम्बन्धि हाल कुनै व्यव्स्था छैन ।
आबद्यिक निक्षेप कर्जा FDL
शेयर सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेकोआबद्यिक निक्षेप जमानतमा यो ऋण प्रदान गरीन्छ ।यस कर्जाका सम्बन्धमा अन्य वयवस्था यस प्रकार हुनेछ ।
  क) आफ्नो नाममा जम्मा भएको आवधिक निक्षेपको ९०% रकम मात्र ऋण लिन सकिने छ । सो ऋण लिँदा
   सदस्यले सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।
  ख) मुद्धती निक्षेप वा अन्य वचत निक्षेपलाई धितो मानी ऋण लगानी गर्दा शेयर सदश्यले वचतमा प्राप्त गरेको 
    व्याज भन्दा २ प्रतिशत बढी ब्याज लाग्ने छ ।
  ग) कुनै सदस्यले अर्को सदस्यको निक्षेप जमानतको मञ्जुरी लिई कर्जा लिदा अन्य कर्जा सरह व्यवस्थापन 
   शुल्क र व्याज तिर्नुपर्ने छ । एकाघरका संगोलमा बस्ने सदस्यको हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन ।
  
   
ब्यबसाय कर्जा BL
शेयर सदस्यले उद्योग व्यावसाय , व्यापार गर्नका लागि विस्तृत व्यावसायीक योजना सहित ऋण माग गरेमा यो ऋण प्रदान गरीनेछ । यस्तो ऋण व्यावसायीक योजनामा लागत, प्रतिफल , चुनौती र आवेदकको व्यावसायीक पृष्ठभूमी र लगाव अध्यायन गरी ऋण लगानी गरीनेछ । यस कर्जाको अन्य ब्यब्स्था देहाय अनुसार हुनेछ ।
    १) कुल शेयर पूजीको १५ प्रतिशत सम्म कर्जा रकम प्रदान गरीने छ ।
		२) मासिक ब्याज भुक्तानी गरेमा ब्याज रकममा रिबेछ छुटको ब्यबस्था गरीएको छ ।
		३) मासक ब्याज भुक्तानी नभएमा थप हजर्ना दस्तुर लाग्ने छ ।
शैक्षिक कर्जा Educational
लघु उद्धम कर्जा for woman
अन्य कर्जा Other
औषधी उपचार कर्जा
    १) शेयर सदस्य बिरामी भई अस्पताल भर्ना गर्नु परेमा अरु जुनसुकै कर्जा भएतापनि 
      रु १५०००।– सम्म दिन सकिने छ ।
    २) यस्तो कर्जाको समय अवधि बडिमा ३ महिना सम्मको हुनेछ ।
    ३) यस कर्जा सम्बन्धि अरु ब्यबस्था सुबिधा कर्जा सरह हुनेछ ।
Copyright 2012 Annapurna Multiple Co-Operative Society Limited.
Bhaktapur , Nepal.
Counters
Visiters are being Counted.

Developed by UMESH TIMALSINA